هر رایحه‌ای معنای خاصی را برای فرد تداعی می‌کند. معنای هر یک از آنها می‌تواند با احساسات ما گره بخورد و یا حتی رایحه‌ٔ خاصی ما را به یاد گذشته بیندازد؛ به یاد عشق جوانی و یا محبت‌های مادرانه که شاید حتی نتوانیم استشمام آن را…