در یک جلسه‌ی رسمی اداری علاوه بر رفتار شما، پوشش‌تان هم اهمیت بسیاری دارد. در این جلسات ممکن است بعضی افراد را برای اولین بار ببینید، پس باید بتوانید تاثیرگذار باشید. پیشرفت فناوری باعث شده است افراد یکدیگر را کمتر ببینند، به همین دلیل جلسات حضوری اهمیت…