پاییز و زمستان امسال بولیزهای یقه تا زده از جایگاه ویژه‌ای در دنیای مد و فشن بخوردار خواهند بود. بولیزهای یقه تا زده می‌توانند با شلوارهای جین ست شوند و جایگزین خوبی برای پیراهن و کروات باشند. این لباس جوری است که همه باید حداقل…