شاید بسیاری از ما به دیگران برای تمیز کردن و دسته‌بندی کردن کمدشان نکته‌ّهایی را گفته‌ایم، ولی وقتی نوبت به تمیز کردن کمد خودمان که می‌شود، به کار بردن آن نکته‌ها برای‌مان سخت است. یکی از این نکته‌ها شاید کنار گذاشتن لباس‌هایی است که از…