در تابستان کمد لباسمان باید آمادهٔ مقابله با گرما را داشته باشد. یکی از مواردی که در تابستان کاربرد زیادی دارد دستمال‌گردن‌ها و دستمال سرها هستند که تیپ و استایلی جذاب را به فرد می‌دهند. البته باید جوری بسته شوند که خیلی موجب گرما نشوند….