شرکت‌های زیست فناروی به نتیجه‌ی یک سری از مطالعات صورت گرفته به عنوان مدرک اشاره می‌کنند تا بگویند غذاهای دستکاری شده‌ی ژنتیکی سالم و ایمن هستند. اما مدارک آن‌ها جور دیگری از آب درآمد و معلوم شد که این تحقیقات طوری طراحی شده است که…