امروز می‌خواهیم به شما بگوییم که چگونه بدون نیاز به آرایشگر، مژه مصنوعی بگذاریم. شاید در ابتدا گذاشتن مژه مصنوعی بدون هیچ عیب و ایرادی کار سختی باشد و فکر کنید باید مهارتی در این کار داشته باشید تا بتوانید آن را انجام دهید. ولی…