رنگ سبز دوباره این فصل به بازار مد و فش برگشته است و به رنگ اصلی امسال زمستانی تبدیل شده است. این رنگ جوری است که در کمد هر شخصی جایگاه خود را دارد و با لباس‌های زیادی هم‌خوانی پیدا می‌کند. در اینجا می‌خواهیم  به…