سوال خیلی از کسب و کارها این است: «اندازه‌ی ویدئوهای بازاریابی یا تبلیغاتی چقدر باید باشد؟» در واقع برای این سوال دو جواب وجود دارد: تا جایی که ممکن است کوتاه باشد بستگی دارد مشخصا هر دوی آن‌ها درست است. ما در عصری هستیم که محدوده‌ی توجه‌ها…