آرایشگری که از دست شما کلافه شود مطمئناً خوشحال نخواهد بود و باید بگوییم در صدر لیست کسانی که نباید عصبانی و کلافه شوند، آرایشگران هستند. اگر یک سری کارها را بر روی صندلی آرایشگاه انجام ندهید، مطمئن آرایشگر شما از دست شما راضی خواهد…