توصیه همیشگی در تابستان و با توجه به گرمای هوا پوشیدن لباس سفید است؛ اما همیشه پوشیدن لباس سفید با یک نگرانی عمده همراه است و آن‌هم چیزی نیست به‌جز بر جا ماندن لکه‌های حاصل از عرق کردن بدن که به‌حق هم نگرانی مهمی است….